INFORMACJE DLA WYCHOWANKÓW MIESZKAJĄCYCH W BURSIE W ROKU SZK. 2021/2022

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU ZAMIESZKANIA  W BURSIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

DO POBRANIA:

(dla obecnych wychowanków zakwaterowanych w roku szkolnym( 2021/2022):
DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU ZAMIESZKANIA W BURSIE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Drodzy Rodzice i Wychowankowie
Informujemy, że Deklarację o kontynuowaniu zamieszkania w Bursie Szkolnej Nr1 im. Janusza Korczaka na rok szkolny 2021/2022 należy złożyć w sekretariacie bursy lub wysłać w terminie:
25.04.2022r. do 04.05.2022r.
pocztą tradycyjną (będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego) na adres:
Bursa Szkolna Nr 1 im. J. Korczaka
Ul. Przemysłowa 1
62-800 Kalisz
lub
za pośrednictwem poczty elektronicznej ,
skany wypełnionych i podpisanych odręcznie deklaracji
na adres:
email: ckziu@ckziu.kalisz.pl
w tym wypadku oryginały również należy niezwłocznie dostarczyć pocztą tradycyjną lub osobiście.

Deklaracje, które wpłyną przed i po wyznaczonym terminie ich składania nie będą rozpatrywane przez Komisję Rekrutacyjną.

Deklaracje należy wypełniać drukowanymi literami.

NIEZŁOŻENIE DEKLARACJI W OKREŚLONYM TERMINIE OZNACZA KONIECZNOŚĆ PONOWNEGO PRZYSTĄPIENIA DO PROCESU REKRUTACJI (tzn. ZŁOŻENIE WNIOSKU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI)