INFORMACJE DLA WYCHOWANKÓW MIESZKAJĄCYCH W BURSIE W ROKU SZK. 2023/2024

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU ZAMIESZKANIA  W BURSIE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

DO POBRANIA:

(dla obecnych wychowanków zakwaterowanych w roku szkolnym (2023/2024):
DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU ZAMIESZKANIA W BURSIE W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

Drodzy Rodzice i Wychowankowie
Informujemy, że Deklarację o kontynuowaniu zamieszkania w Bursie Szkolnej Nr 1 im. Janusza Korczaka na rok szkolny 2024/2025 należy złożyć w sekretariacie bursy lub wysłać w terminie:
22.04.2024r. do 17.05.2024r.
pocztą tradycyjną (będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego) na adres:
Bursa Szkolna Nr 1 im. J. Korczaka
Ul. Przemysłowa 1
62-800 Kalisz
lub
za pośrednictwem poczty elektronicznej ,
skany wypełnionych i podpisanych odręcznie deklaracji
na adres:
email: ckziu@ckziu.kalisz.pl
w tym wypadku oryginały również należy niezwłocznie dostarczyć pocztą tradycyjną lub osobiście.

Deklaracje, które wpłyną przed i po wyznaczonym terminie ich składania nie będą rozpatrywane przez Komisję Rekrutacyjną.

Deklaracje należy wypełniać drukowanymi literami.

NIEZŁOŻENIE DEKLARACJI W OKREŚLONYM TERMINIE OZNACZA KONIECZNOŚĆ PONOWNEGO PRZYSTĄPIENIA DO PROCESU REKRUTACJI (tzn. ZŁOŻENIE WNIOSKU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI)