Profilaktyka w bursie

W dniu 15 czerwca 2015 r. gościliśmy w bursie panią Agatę Dybioch, przedstawiciela Straży Miejskiej oraz panią Annę Napierałę z Sekcji Higieny Pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu, które przeprowadziły z młodzieżą zajęcia profilaktyczne na temat uzależnień oraz konsekwencji prawnych wynikających z podejmowania zachowań ryzykownych. Tematy poruszone podczas spotkania pozwoliły uwrażliwić młodzież na problem uzależnienia młodych ludzi od środków psychoaktywnych (w tym w szczególności od dopalaczy) oraz  uświadomić im z jakimi karami wiążą się zachowania, wykraczające poza linię prawa. Spotkanie dało również możliwość podjęcia przez młodzież dyskusji z zaproszonymi gośćmi na temat działań różnych instytucji, mających na celu ograniczenie skali handlu dopalaczami na terenie miasta Kalisza. Organizatorem spotkania była pedagog Agata Rokicka.

Agnieszka Tokarek-Walczak