REKRUTACJA – 2024/2025

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

DO BURSY SZKOLNEJ

im. Janusza Korczaka w Kaliszu

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Informujemy, że Wnioski o zamieszkaniu w Bursie Szkolnej Nr1 im. Janusza Korczaka na rok szkolny 2024/2025 w terminie:
20.05.2024r. do 14.06.2024r. do godz. 15.00
pocztą tradycyjną (będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego) na adres:
Bursa Szkolna Nr 1 im. J. Korczaka
Ul. Przemysłowa 1
62-800 Kalisz
lub
za pośrednictwem poczty elektronicznej , skany wypełnionych i podpisanych odręcznie deklaracji i wniosków wraz z załącznikami, na adres,:
email: ckziu@ckziu.kalisz.pl
w tym wypadku oryginały należy dostarczyć pocztą lub osobiście.
Wnioski, które wpłyną przed i po wyznaczonym terminie ich składania nie będą rozpatrywane przez Komisję Rekrutacyjną.
Wnioski należy wypełniać drukowanymi literami.

DO POBRANIA:

(dla kandydatów):
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO BURSY NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Wzory oświadczeń:

kandydat niepełnoletni:

 • oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny kandydata (wzór nr 1)
 • oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (wzór nr 2)
 • oświadczenie rodzica, o posiadaniu przez kandydata rodzeństwa kontynuującego zamieszkanie w bursie (wzór nr 3)
 • oświadczenie kandydata/ki o spełnieniu kryterium określonych przez organ prowadzący (wzór nr 4)

kandydat pełnoletni:

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wzór nr 5)
 • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (wzór nr 6)
 • oświadczenie, o posiadaniu przez kandydata rodzeństwa kontynuującego zamieszkanie w bursie (wzór nr 7)
 • oświadczenie kandydata/ki o spełnieniu kryterium określonych przez organ (wzór nr 8)

 

Dokumenty potwierdzające kryteria określone w § 5 pkt 4 Procedury prowadzenia postępowania rekrutacyjnego składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dopuszcza się również składanie dokumentów w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata niepełnoletniego lub pełnoletniego kandydata.

Dokumenty o których mowa powyżej to:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573),
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821);

Druki wymaganych dokumentów są do pobrania także w sekretariacie szkoły.

62-800 Kalisz, ul. Przemysłowa 1

Wszelkich informacji udziela sekretariat w godzinach 8.00 – 15.30
pod numerem telefonu (62) 753 22 47
lub
email:  bursa@ckziu.kalisz.pl